Případy z mé praxe. Rady – Tipy – Postupy

Podmínky poskytování poradenství v oblasti homeopatie a autopatie

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Podmínky poskytování poradenství v oblasti homeopatie a autopatie (Podmínky) upravují podmínky, za kterých Ing. Rudolf Sehnal, IČ 71549595, DIČ CZ6807100267, se sídlem Malkovského 589, 199 00 Praha 9 – Letňany, e-mail: rudolf.sehnal@seznam.cz (Poradce) poskytuje Klientovi homeopatické a autopatické poradenství.

1.2. Osobními údaji a informacemi Klienta (Klient) se rozumí například jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, sdělený fyzický a psychický stav a případně další Osobní údaje definované zákonem č. 101/2000 Sb. a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES. Klientem se rozumí fyzická osoba.

1.3. Proradce je zároveň správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Poradce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. Osobní údaje Klientů nejsou předávány žádným dalším osobám či firmám kromě anonymizovaných uveřejnění výsledků léčby popsané v paragrafu 6.1.

1.4. Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou zpracována dle odstavce 3. a že může docházet k ukládání cookies společnosti Google LLC na jeho zařízení.

1.5. Na Klienta – fyzickou osobu, který si objedná poradenství způsobem uvedeným na webu www.homeopatie-sehnal.cz  se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy. Klient bere na vědomí, že objednáním poradenství započne zpracovávání Osobních údajů Poradcem.

2. Popis poskytování poradenství

2.1. Rozsah poradenství poskytované Poradcem je popsán na webu www.homeopatie-sehnal.cz konkrétně na stránce popisující obsah poradenství http://www.homeopatie-sehnal.cz/objednavka-konzultace-homeopaticka-poradna-praha/

2.2. Poradenství se skládá ze vstupní konzultace a následných kontrol, přičemž všechny tyto aktivity jsou zpoplatněné.

2.3. Vstupní konzultace v trvání jedné až dvou hodin obsahuje pohovor s Klientem za účelem získání detailních informací o jeho fyzických a psychických problémech s cílem doporučit homeopatický lék či autopatickou léčbu. Doporučení je Klientovi zasláno během následujících 7 pracovních dnů na udanou emailovou adresu.

2.4. Následné kontroly slouží pro stanovení postupu další homeopatické nebo autopatické léčby.

2.5. Součástí poradenství není prodej homeopatických léků nebo prostředků pro autopatickou léčbu. Klientovi jsou sděleny informace, kde může doporučené léky či prostředky zakoupit.

3. Informace o zpracování Osobních údajů

3.1. Okamžikem objednání poradenství a sdělení dalších informací během konzultace a následné zaznamenané komunikace jsou Osobní údaje evidovány v souladu se zákonnými požadavky dle platných právních podmínek.

3.2. Osobní údaje jsou evidovány pouze v elektronické formě neautomatizovaným způsobem.

3.3. Osobní údaje jsou ze strany Poradce zpracovány pro účely poskytnutí poradenství.

3.4. Veškeré Osobní údaje o Klientovi, které jsou v souvislosti s poradenstvím získány, jsou uchovávány a zálohovány následovně:

a/ osobní údaje jsou uchovávány pouze v elektronické formě

b/ uchovávané Osobní údaje jsou zabezpečeny dvojím přístupovým heslem a jedním hardwarovým klíčem

c/ osobní údaje jsou zálohovány v elektronické formě a přístup k záloze je chráněn přístupovým kódem

4. Práva Klienta v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

4.1. Klient má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat na e-mailové adrese rudolf.sehnal@seznam.cz. Odvolání souhlasu provede Poradce nejpozději do 1 měsíce od obdržení odvolání Poradcem.

4.2. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Poradce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které Poradce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (právní povinnosti či důvodů uvedených v platných právních předpisech).

4.3. Klient má dále právo:

a/ požadovat od Poradce přístup k jeho Osobním údajům, přičemž mu osobní údaje poskytne Poradce elektronickou formou a v případě potřeby a na vyžádání 1x fyzickou kopii

b/ na opravu poskytnutých Osobních údajů

c/ na výmaz poskytnutých Osobních údajů

d/ na omezení zpracování Osobních údajů

e/ podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

4.4. Klient může o činnost uvedenou v odstavci 4.3. požádat Poradce e-mailem na adresu rudolf.sehnal@seznam.cz. Požadovanou činnost provede Poradce nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti.

4.5. Poradce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat poplatek 200 Kč včetně DPH za administrativní náklady s tím spojené.

5. Cena, storno

5.1. Standardní cena za vstupní konzultaci činí 1 500 Kč včetně DPH.

5.2. Standardní cena za kontrolu činí 700 Kč včetně DPH.

5.3. Při zrušení dohodnuté konzultace nebo kontroly později než 24 hodin před stanoveným termínem náleží Poradci storno ve výši 100 % ceny.

6. Uveřejňování výsledků léčby

6.1. Součástí rozvoje homeopatické a autopatické praxe Poradce je uveřejňování tzv. kazuistik, tedy popisu souhrnu fyzických a psychických problémů Klienta a jejich řešení homeopatickou nebo autopatickou léčbou. Klient souhlasí s uveřejněním těchto informací, které jsou vždy anonymizované a podané tak, že ho nelze na základě publikovaných informací identifikovat. Názorný příklad anonymizovaného uveřejnění výsledků léčby je zde: http://www.homeopatie.cz/lecba-nasledku-epiduralni-anestezie/

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Poradenství, homeopatická nebo autopatická léčba nenahrazuje odbornou lékařskou péči. Pokud Klient užívá klasické léky, může je vysadit nebo snížit jejich dávkování pouze po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem. V případě akutních zdravotních problémů musí Klient navštívit svého ošetřujícího lékaře nebo zdravotnické zařízení.

7.2. Klient, který prostřednictvím objednání konzultace, následujících konzultací a následné zaznamenané komunikace poskytne své Osobní údaje Poradci tak činí vědomě a dobrovolně.

7.3. Znění Podmínek poskytování poradenství v oblasti homeopatie a autopatie může Poradce změnit či doplňovat.

7.4. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2019.